029 2049 1818 wulf@neu.org.uk

NEU Cymru

DYSGU GYDA WULF

DYSGU GYDA WULF

DYSGU GYDA WULF

Croeso i wefan prosiect Cronfa Ddysgu Undebau Cymru NEU Cymru.

Ers dros 10 mlynedd, mae NEU Cymru wedi bod yn cefnogi’r gweithlu addysg yng Nghymru gyda datblygiad proffesiynol drwy’r rhaglen WULF a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

 

Ers pandemig Covid-19, mae’r rhan fwyaf o’n hyfforddiant wedi symud ar-lein. Mae hyn wedi bod yn ffordd hynod effeithiol o sicrhau ymagwedd gynhwysol sy’n galluogi gweithwyr addysg o bob rhan o Gymru i gael mynediad at gyfleoedd dysgu.

Mae prosiect WULF presennol NEU Cymru yn cael ei ariannu o Ebrill 2022 tan Mawrth 2025.

Diweddariad Pecyn Cymorth Llesiant – Chwefror 2024

Sut Gall WULF Helpu

Mae ein dull o ddatblygu a darparu hyfforddiant yn cael ei lywio gan anghenion gweithwyr addysg o bob rhan o Gymru. Mae’r rhan fwyaf o’n hyfforddiant i’w weld ar ein tudalen Eventbrite. Fodd bynnag, rydym hefyd yn trefnu ac yn darparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer grwpiau penodol (e.e. ysgolion, clystyrau o ysgolion, grwpiau cyflenwi a cholegau). Cysylltwch â thîm WULF NEU Cymru yn wulf@neu.org.uk i gael gwybod mwy.

Datblygiad Proffesiynol

Mae datblygiad proffesiynol yn broses ddysgu barhaus sy’n canolbwyntio ar ennill gwybodaeth a sgiliau perthnasol ar gyfer eich rôl bresennol.

Mae’n cynnwys gwella cymwyseddau i wella perfformiad a rhagolygon gyrfa yn y dyfodol.

Mae WULF NEU Cymru yn gweithio gyda hyfforddwyr i ddatblygu cyfleoedd dysgu sy’n gyfredol ac yn berthnasol i gefnogi ac arwain datblygiad proffesiynol, gan sicrhau bod unigolion yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn dilyn cyfleoedd twf sy’n cyd-fynd â’u nodau gyrfa.

Sgiliau Cyflogadwyedd

Mae sgiliau cyflogadwyedd, y cyfeirir atynt yn aml fel sgiliau meddal neu sgiliau parodrwydd am swydd, yn nodweddion sylfaenol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi ond efallai nad ydynt yn eu hamlinellu’n benodol wrth hysbysebu swyddi.

Mae’r rhain yn cwmpasu galluoedd fel cyfathrebu effeithiol, arweinyddiaeth a chydweithio.

Gall WULF NEU Cymru gynnig cymorth ac arweiniad wrth amlygu’r sgiliau hyn a gwella’ch siawns o gael dyrchafiad neu swydd.

Sgiliau Digidol

Yn yr ystafell ddosbarth heddiw, mae sgiliau digidol wedi dod yn anhepgor. Cyflymodd pandemig Covid-19 y newid digidol, gan danlinellu arwyddocâd offer digidol mewn addysgu a dysgu.

Mae meddu ar sgiliau digidol priodol bellach yn hollbwysig wrth addasu i dirwedd newidiol addysg.

Gan gydnabod hyn, mae WULF NEU Cymru yn darparu cymorth wedi’i deilwra i hybu hyder digidol, gan ddarparu ar gyfer unigolion ar wahanol gamau o’u taith ddigidol.

Cymorth Diswyddo

Gall newid, yn ei hanfod, gynyddu lefelau straen, achosi pryder a gall gael effaith sylweddol ar ein hiechyd meddwl a’n lles.

Gall cael gafael ar gymorth yn ystod cyfnod anodd (e.e. yn ystod sefyllfaoedd o golli swydd) ein helpu i deimlo bod gennym fwy o reolaeth dros y ffordd yr ydym yn ymdrin â, a rheoli’r prosesau newid.

Gall WULF NEU Cymru gynnig cefnogaeth wedi’i theilwra i unigolion sy’n wynebu colli eu swyddi drwy sesiynau un-i-un a chyfeirio at gymorth perthnasol.

Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae llesiant da yn hanfodol i bob unigolyn, a gall iechyd meddwl gwael effeithio’n fawr ar ymgysylltiad rhwng gweithwyr a chyflogwr, morâl staff, ffyddlondeb, arloesedd, a chynhyrchiant.

Mae mynd i’r afael ag achosion sylfaenol heriau yn y gweithle yn hanfodol ar gyfer rheoli iechyd meddwl a llesiant yn effeithiol. Trwy roi blaenoriaeth i sefydlu amgylcheddau seicolegol ddiogel, gall ysgolion a cholegau feithrin diwylliant lle mae unigolion yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, eu gwerthfawrogi, a’u bod yn gallu ffynnu.

Mae WULF NEU Cymru yn defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar atebion i gefnogi llesiant drwy ddarparu hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth a thrwy ddatblygu pecyn cymorth llesiant ar gyfer y sector addysg.

Edrychwch ar ein tudalen Eventbrite am fanylion am y cyfleoedd hyfforddi presennol a/neu cysylltwch â’r tîm drwy wulf@neu.org.uk.

Diolch,

Tîm WULF NEU