029 2049 1818 wulf@neu.org.uk

Pecyn Cymorth Llesiant

Trosolwg

Ym mis Medi 2022, lansiodd tîm WULF NEU Cymru becyn cymorth llesiant ar gyfer lleoliadau addysg, sy’n amlygu pwysigrwydd llesiant staff ac yn cefnogi lleoliadau addysg i ddatblygu timau llesiant fel rhan o fframwaith Ymagwedd Ysgol Gyfan Llywodraeth Cymru at lesiant.

Ble rydym ni hyd yma

Ochr yn ochr â’r pecyn cymorth ei hun, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau ychwanegol i gefnogi timau llesiant i ddatblygu eu strategaethau eu hunain ar gyfer gwella llesiant yn eu lleoliadau unigryw. Mae’r rhain yn cynnwys…

  • Templedi Arolwg Archwilio sy’n seiliedig ar Becyn Cymorth Siarad ar gyfer Addysg yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE). Gellir addasu’r rhain i weddu i anghenion pob lleoliad.
  • Gweminarau i gefnogi anghenion dysgu a datblygu timau llesiant.
  • Datblygiad parhaus o adnoddau ychwanegol, templedi, ac enghreifftiau.

Arolygon Archwilio

Nod yr arolygon archwilio yw cefnogi’r timau llesiant i gynnal archwiliadau llesiant sylfaenol, sy’n galluogi timau i fesur cynnydd dros amser.

Mae’r arolygon hyn wedi’u creu yn Google Forms ac yn Microsoft Forms.

Arolygon Google Forms

Sicrhewch eich bod yn darllen y Nodiadau Canllaw yn gyntaf. Bydd angen i chi hefyd fod wedi mewngofnodi i’ch cyfrif Google fel y gallwch wneud copïau o’r ffurflenni a’u cadw yn eich Gyriant eich hun.Arolygon Microsoft Forms

Mae arolygon MS Forms yn ddwyieithog. Mae’r dolenni isod yn eich galluogi i greu eich copïau eich hun o bob arolwg. Unwaith eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y Nodiadau Canllaw yn gyntaf.

Adran 1: Demograffeg
Mae’r adran hon wedi’i hanelu at grwpiau mwy o ysgolion (e.e. Awdurdod Lleol) a dylid ei heithrio pan nad oes angen – h.y. ar gyfer ysgolion penodol neu glwstwr o ysgolion, er mwyn diogelu anhysbysrwydd ymatebwyr yr arolwg.

Ar gyfer arolygon mwy efallai yr hoffech ychwanegu gwybodaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth – heb ei chynnwys yma.

Adran 2: Galwadau

Mewn byd delfrydol, dylai pob gweithiwr (gan gynnwys gweithwyr asiantaeth) deimlo eu bod yn gallu delio ac ymdopi â gofynion eu rôl, dim ots ble maent yn gweithio.

Dylai gweithwyr a gweithwyr asiantaeth wybod / teimlo…

  • bod y gofynion a roddir arnynt yn gyraeddadwy mewn perthynas â’r oriau y maent wedi’u contractio i’w gweithio.
  • bod ystyriaeth wedi’i rhoi i uno eu sgiliau a’u galluoedd â gofynion eu rôl.
  • eu bod yn gallu lleisio unrhyw bryderon sydd ganddynt ynghylch eu rôl, y gwaith y maent yn ei wneud a’r amgylchedd y maent yn gweithio ynddo.
  • os ydynt yn lleisio pryderon, eu bod yn teimlo bod y pryderon hynny wedi cael eu clywed ac y byddant yn cael sylw.

Yn yr adran hon, y nod yw casglu gwybodaeth mewn perthynas â’ch baich gwaith a gofynion eich rôl.

Adran 3: Ffactorau Amgylcheddol

Mae iechyd yr amgylchedd yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng gweithwyr a’u hamgylchedd gwaith. Mae’n hyrwyddo iechyd a lles dynol ac yn meithrin sefydliadau iach a diogel.

Nod yr adran hon yw casglu gwybodaeth mewn perthynas â’r amgylchedd corfforol ac emosiynol yr ydych yn gweithio ynddo.

Adran 4: Rheolaeth

Er mwyn teimlo bod gennym reolaeth o fewn ein rôl mae’n bwysig ein bod yn teimlo bod yna ymgynghoriad â ni ynghylch y ffordd y caiff ein gwaith ei drefnu a’i gyflawni.

Nod yr adran hon yw casglu eich barn a’ch gwybodaeth mewn perthynas â’r rheolaeth y teimlwch sydd gennych o fewn eich rôl.

Adran 5: Sgiliau a Galluoedd

Cadw’ch sgiliau’n gyfredol yw un o’r ffyrdd pwysicaf o sicrhau y gallwch wneud eich swydd hyd eithaf eich gallu a chadw ar ben gofynion newidiol y gweithle. Gall hefyd eich helpu i baratoi ar gyfer cyfleoedd newydd a all godi yn y gweithle.

Nod yr adran hon yw casglu gwybodaeth mewn perthynas â datblygu sgiliau ac hyfforddiant.

 

Adran 6: Cefnogaeth

Er mwyn i ni deimlo ein bod yn cael ein cefnogi yn y gweithle mae angen i ni deimlo y gallwn gael mynediad at y wybodaeth a’r gefnogaeth gywir mewn modd amserol gan y bobl rydym yn gweithio gyda nhw, gan gynnwys ein rheolwyr.

Nod yr adran hon yw casglu barn a gwybodaeth mewn perthynas â’r gefnogaeth sydd ar gael i chi o fewn eich sefydliad wrth ystyried eich rôl a’ch iechyd meddwl a lles.

Adran 7: Perthnasoedd

Pan fyddwn yn teimlo bod perthnasoedd yn y gwaith yn gadarnhaol, nid ydym yn destun ymddygiad annerbyniol fel bwlio neu aflonyddu yn y gwaith.

Nod yr adran hon yw casglu safbwyntiau a gwybodaeth mewn perthynas â pherthnasoedd ac ymddygiad yn y gweithle.

Adran 8: Newid

Pan fydd newid yn digwydd o fewn unrhyw sefydliad, dylid ei reoli a’i gyfathrebu’n briodol ac yn effeithiol. Mae angen i weithwyr deimlo’n rhan o’r broses a chymryd rhan ynddi.

Nod yr adran hon yw casglu barn a gwybodaeth mewn perthynas â newidiadau yn y gweithle.

Adnoddau Eraill

Rydym wedi dechrau datblygu cyfres o adnoddau seiliedig ar dasgau gyda’r nod o gefnogi ein modiwlau e-ddysgu ar gyfer timau llesiant, y gwnaethom ddechrau eu treialu ym mis Mawrth 2024.

Cymerwch gip ar yr hyn rydyn ni wedi’i ddatblygu hyd yn hyn (mae mwy i ddod!) a rhowch wybod i ni pa adnoddau fyddai’n ddefnyddiol i chi yn eich gweithleoedd.

Datblygiad a Hyfforddiant Pellach

Gobeithiwn y bydd yr offer hyn yn ddefnyddiol i chi wrth gefnogi eich timau llesiant. Edrychwch allan am hyfforddiant ar-lein yr ydym yn ei ddarparu ar lesiant yn ogystal â phynciau eraill sy’n ymwneud â datblygiad proffesiynol – neu cysylltwch â’r tîm yn wulf@neu.org.uk.

Diolch

Tîm WULF NEU